In de VitalBlog geven wij regelmatig onze gedachten en observaties weer over de huidige ontwikkelingen in de zorgsector. U wordt uitgenodigd om deze blog te volgen en uw reacties te delen.

De zorggroep als voorvechter binnen het zorgnetwerk?

Arjan Karens schreef dit op maandag 3 juli 2017

arjan-karens-blogDe achterliggende jaren is fors ingezet op een sterke eerstelijnszorg, met daarbij een belangrijke rol voor zorggroepen. Tal van goede initiatieven en voorbeelden zijn vanuit de eerstelijn ontstaan, de één meer in de schijnwerpers dan de ander. Maar wat is nu het resultaat als we de balans opmaken? En waar liggen de kansen voor de toekomst? Verzekeraars evalueren hun beleid van de achterliggende jaren en slijpen aan hun inkoopvoorwaarden. Ziekenhuizen werken aan hun strategische plannen voor de komende jaren. Koepels lobbyen voor het borgen van de belangen van hun achterban. De één met meer succes dan de ander. Het stof van grote transities in de zorg daalt langzaam neer. Met enige regelmaat verschijnen er rapporten die reflecteren op de veranderingen die gaande of juist nodig zijn.

Speelveld zorggroepen

In dat speelveld zoeken zorggroepen naar hun positie. Op veel plekken met visie en ambitie maar tegelijkertijd worstelend vanwege gebrek aan draagvlak vanuit de achterban die wilde dat het roer om ging. Hopelijk gaan de goede voorbeelden een voorbeeld zijn voor anderen. Dat zijn zorggroepen die in staat zijn gebleken draagvlak te krijgen bij hun achterban, die een positie hebben ingenomen om daadwerkelijk aanspreekpunt te zijn in de regio voor ziekenhuizen, thuiszorg en het sociale domein. Dat zijn zorggroepen die hun positie innemen om 24/7 zorg te verlenen vanuit een goed georganiseerde eerstelijnszorg.

Vooruitblik

Het is de vraag hoe de zorggroepen zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Dat het regionaal georganiseerd zal worden lijkt voor velen geen twijfel. Zorggroepen kunnen daarin een sleutelrol vervullen als ze aanspreekbaar zijn om collectief afspraken te maken en met elkaar voor eenduidigheid zorgen. Een aantal van deze aspecten komen nadrukkelijk naar voren in het onderzoek naar de organisatie en infrastructuur in de eerstelijn. Zo hebben verzekeraars een helder aanspreekpunt in de eerstelijn nodig om afspraken te kunnen maken over de koers die is ingezet. Ziekenhuizen hebben de eerstelijn nodig om afspraken te maken om hun strategie vorm te geven. Een sterke en goed georganiseerde zorggroep zal daardoor een sleutelpositie kunnen innemen in de regio.

Enthousiasme

De ene zorggroep is de andere niet. Met name het vertrouwen en draagvlak van de deelnemende huisartsen is bepalend voor de ontwikkeling van de zorggroep. Een goede bestuurder met leiderschap, en een duidelijke visie is een belangrijke succesfactor voor de zorggroep. Of een zorggroep ‘goed’ is hangt deels af van degene aan wie je die vraagt stelt: huisartsen die weinig van hun zorggroep merken zijn wellicht positief, maar daar zou het ziekenhuis heel anders over kunnen denken.

Faciliteren van de regio

Afgelopen week hadden we in Ede ons 9e eerstelijnsseminar. Diverse sprekers gaven hun visie. Ook mevrouw Greet Veltman (88) was aanwezig. Toen haar de vraag werd gesteld wat ze nu echt belangrijk vindt, gaf ze aan dat zorgverleners elkaars informatie moeten kunnen inzien, en dat ze graag zelf wil bepalen wie wat ziet. In OneNote hield mevrouw Veldman haar ‘dossier’ bij, inclusief een tabje met ‘misverstanden’.  Hier is nog een wereld te winnen, maar dat vraagt een regionale visie op ICT vanuit het perspectief van patiënten. En dan kunnen thema’s als datamining, Positieve Gezondheid en het Meten in de Keten, goede aanjagers zijn.

Wat dan?

Verdergaande digitalisering zal een belangrijke enabler gaan zijn om de regionale samenhang te bevorderen en te stimuleren. Zorggroepen moeten daarbij op hun tellen passen. Als zij het niet doen zullen en kunnen ziekenhuizen of thuiszorginstellingen het voortouw nemen. Wat daar de gevolgen van zijn zal de tijd leren. In sommige regio’s zie ik dat alle relevante stakeholders hun eigen IT-visie aan het ontwikkelen zijn en vooral niet met elkaar afstemmen. Een ding is dan zeker: de wildgroei zal toenemen en de patiënt zal door de bomen steeds minder het bos zien! Een belangrijke aanbeleving uit het O&I Rapport is niet voor niets de ontwikkeling van een ICT Toekomstvisie voor de eerstelijn. Letterlijk staat er: De effectiviteit van de inzet van ICT kan worden verhoogd door met alle betrokken partijen samen te streven naar een gezamenlijk einddoel. Doet u mee?

Arjan Karens
General Manager

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management